Polityka Prywatnosci

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W Nanny Express Sp. z o.o.

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest – Nanny Express Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Al. Witosa 31/105, 00-710 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347629, NIP: 5213553139, (zwana dalej “ Nanny Express”).
 2. Nanny Express prowadzi sklep internetowy www.store.nannyexpress.pl (zwany dalej “Sklepem”). W niniejszej Polityce Prywatności wszelkie odniesienia do “Użytkownika” oznaczają dowolną osobę udostępniającą Sklepowi dowolne dane.

 

 • 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych wypełnianych w celu zamówienia usługi lub produktu w Sklepie, zgodnie z Regulaminem Sklepu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Sklep przetwarza następujące dane Użytkowników:
 4. a) imię i nazwisko,
 5. b) podany przez Użytkownika adres
 6. b) adres e-mail,
 7. c) numer telefonu.

 

 1. Dane osobowe są przechowywane przez Nanny Express na serwerach zapewniających pełne bezpieczeństwo danych. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i osoby współpracujące ze Nanny Express.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Nanny Express.
 3. Nanny Express może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników, w celu możliwości skorzystania z usług Nanny Express. Użytkownik przekazując Nanny Express dane osób trzecich oświadcza, że posiada zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Nanny Express.
 4. Każdy Użytkownik, który przekazał Nanny Express swoje dane osobowe lub dane osobowe osób trzecich ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Każdy Użytkownik może tego dokonać w panelu użytkownika sklepu Nanny Express lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@nannyexpress.pl.

 

 • 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są do świadczenia usług przez Nanny Express, przesyłania Użytkownikom informacji o Nanny Express i świadczonych usługach i produktach, a także w celach statystycznych.
 2. Nanny Express wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 3. Nanny Express informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych, tudzież adresów IP osób odwiedzających Sklep w tym Użytkownika Sklepu, sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 4. Nanny Express nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.

 

 

 • 4. Informacje o plikach cookies

 

 1. Sklep stosuje pliki cookies, które są danymi informatycznymi, gównie plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer i przechowywanymi w urządzeniach osób odwiedzających stronę internetową Sklepu. Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez serwer Sklepu i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania oferty Sklepu do jego indywidualnych potrzeb i gustów.
 2. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

 • 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Jeżeli na stronie internetowej Nanny Express zamieszczone są odnośniki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Nanny Express stron internetowych, to Nanny Express nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 2. Nanny Express wskazuje na celowość zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.
 3. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności Użytkowników, w szczególności danych osobowych, powinny być zgłaszane na info@nannyexpress.pl

 

 

 

 

 

 

PRIVACY POLICY OF

NANNY EXPRESS SP. Z O.O.

 • 1. General provisions

 

 1. The Administrator of Personal Data within the meaning of the Act on the Protection of
  a personal data is Nanny Express sp. z o.o. with the registered office in Warsaw (00 – 710), Al. Witosa 31/105, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Divison of National Court Register, KRS no: 0000347629, NIP: 5213553139 (hereinafter referred to as “Nanny Express”).
 2. Nanny Express conducts an online shop through the website store.nannyexpress.pl (hereinafter referred to as “Shop”). In the hereby Privacy Policy all references to the “User” means any person that provides the Store with any data.
 • 2. Collection and processing of personal data

 

 1. Personal data are transmitted by Users via electronic forms filled out in order to request
  a service or product in the Store, in accordance with the Terms and Conditions of the Shop. The transfer of personal data is voluntary.
 2. Personal data are processed in accordance with the Act on the Protection of
  a personal data of 29 August, 1997 (Journal of Law No. 133, item. 883 with further amendments), as well as Act on providing electronic services of 18 July, 2002 (Journal of Law No. 144, item. 1204 with further amendments).
 3. Shop processes the following data of the Users:
 4. name and surname;
 5. place of residence as well as place of providing services;
 6. e-mail;
 7. phone number
 8. Personal data are stored by Nanny Express on servers which provides full safety to the database. Only authorized employees and persons cooperating with the Nanny Express have access to the database.
 9. The basis for processing of personal data is the consent of users, as well as the statutory authorization to process the data necessary for information and implementation of services provided by the Nanny Express.
 10. In order to be able to use the services Nanny Express, the Administrator of the Personal data can process the data provided by third party users. User that provides third parties personal data to the Nanny Express declares that it has the consent of third parties to transfer their data to Nanny Express.
 11. Each user who provides Nanny Express its own personal data or personal data of third parties has full access to their data for the purpose of verification, modification or deletion demands. Each user can do this in the Nanny Express store by user panel or by sending an e-mail to info@nannyexpress.pl.
 • 3. Scope of the processing of personal data
 1. The data provided by the users are used for the provision of services by the Nanny Express, sending users information about Nanny Express and provided services and products, as well as for statistical purposes.
 2. Nanny Express uses IP addresses collected during internet connections for technical purposes related to server administration.
 3. Nanny Express reports that it may be required to transfer the remaining data in its possession, also the IP addresses of visitors to Store including Store User, to the courts, law enforcement and other authorities or state institutions in connection with the proceedings conducted by them.
 4. Nanny Express does not forward, sell or lend Users personal information to third parties, unless it happens with the express consent, or by User request.
 • 4. Cookies files
 1. Shop uses cookies, which are simple text files, sent by a server and stored on the device of Users. These files are stored on the User’s computer by our server, and supply statistical data about the User’s activity in order to offer products and services matched to the User’s individual needs and tastes.
 2. The User can disable the option to accept cookies in his/her browser at any time, however it should be noted that in some cases it may cause difficulties in using the website of the Shop.
 3. Personal data collected using cookies files is collected solely in order to perform specific functions for the benefit of Users and are encrypted to prevent access of unauthorized persons.
 • 5. Final provisions
 1. In the event, the website of Nanny Express contains external links leading to other websites, which are not administer by Nanny Express, Nanny Express shall not be responsible for the content of these websites, or for the advancement of privacy protection implemented by administrators of these websites. The User accessing third party websites using such links does so at his/her sole responsibility.
 2. The User shall familiarize with the Privacy Policies in form agreed between parties before providing Nanny Express with his personal information
 1. All questions, motions and suggestions relating to the protection of User’s privacy, shall be reported via e-mail to: info@nannyexpress.pl.