Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Artykuł 1 DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy prowadzony na stronie internetowej store.nannyexpress.pl, którego właścicielem jest Nanny Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-710), Al. Witosa 31/105, wpisana do rejestru dla przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347629, NIP: 5213553139, dane kontaktowe: Al. Witosa 31/105, 00-710 Warszawa; telefon: +48 22 858 33 28, e-mail: info@nannyexpress.pl;

Nanny Express – Nanny Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-710), Al. Witosa 31/105, wpisana do rejestru dla przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347629, NIP: 5213553139;

Koordynator – Nanny Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-710), Al. Witosa 31/105, wpisana do rejestru dla przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347629, NIP: 5213553139;

Usługa – świadczenie przez Nanny Express usług opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na rzecz Zamawiającego (usługa babysitting) znajdująca się w ofercie sklepu store.nannyexpress.pl oferowana w formie pakietów godzin do wykorzystania na realizację Usługi;

Produkt – pakiety, boxy i zestawy przyborów, pomocy i artykułów szkolnych dla dzieci znajdujące się w ofercie Sklepu;

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia Usług w Sklepie, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Konsument – Zamawiający, który jest osobą fizyczną i dokonał zamówienia Usługi lub Produktu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą;

Opiekun – osoba za pośrednictwem której Nanny Express świadczy Usługę.

 

Artykuł 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Obsługę techniczną Sklepu prowadzi Koordynator.

2.2. Sklep jest sklepem internetowym, który umożliwia sprzedaż Usług – pakietów godzin do wykorzystania na realizację usługi babysitting oraz Produktów – pakietów, boxów i zestawów przyborów, pomocy i artykułów szkolnych dla dzieci za pośrednictwem Internetu.

2.3. Opis Usług i Produktów oraz ceny za poszczególne Usługi i Produkty wraz z opisem, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią jedynie informację handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.4. Nanny Express porozumiewa się z Zamawiającym telefonicznie lub mailowo. Zamawiający może skontaktować się z Nanny Express telefonicznie pod nr: +48 22 858 33 28, lub mailowo pod adresem: info@nannyexpress.pl. Adres Nanny Express wskazany w Artykule 1 jest właściwy do składania reklamacji przez Zamawiającego.

2.5. Nanny Express zastrzega sobie możliwość dokonania zmian asortymentu Usług i Produktów prezentowanego w Sklepie internetowym, opisu Usług i Produktów, cen za poszczególne Usługi i Produkty, przeprowadzania oraz modyfikacji oraz odwoływania akcji promocyjnych prowadzonych przez Sklep internetowy.

2.6. Nanny Express oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Zamawiający ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 

Artykuł 3 POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI

3.1. Zamówienie zostaje złożone w następujących przypadkach:

– dla Użytkowników zarejestrowanych (tj. posiadających konta w serwisie store.nannyexpress.pl, do których dostęp uzyskiwany jest poprzez podanie nazwy Użytkownika bądź adresu e-mail Użytkownika oraz hasła) zamówienie zostaje złożone poprzez:

 1. zalogowanie się na swoje konto w serwisie store.nannyexpress.pl poprzez wpisanie nazwy Użytkownika bądź adresu e-mail Użytkownika oraz hasła;
 2. dodanie Usługi/Produktu do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Add to card” znajdującego się pod wybraną Usługą/Produktem;
 3. kliknięcie przycisku „Proceed to checkout”;
 4. Wybór sposobu płatności za Usługę/Produkt spośród następujących możliwości:

– Przelewy 24

 1. (opcjonalnie) – uzupełnienie rubryki „Additional Information” poprzez wpisanie szczególnych, odbiegających od normy informacji dotyczących wysyłki Produktów, ich dostawy, czy odbioru. W polu tym należy wpisać pełne dane do wysyłki, jeżeli odbiegają one od tych, wskazanych przy zakładaniu konta w serwisie store.nannyexpress.pl;
 2. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok oświadczenia: „I’ve read and accept the terms & conditions *”;
 3. kliknięcie przycisku „Place order”;

– dla Użytkowników niezarejestrowanych (tj. nieposiadających konta w serwisie store.nannyexpress.pl) zamówienie zostaje przyjęte poprzez:

 1. dodanie Usługi/Produktu do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Add to card” znajdującego się pod wybraną Usługą/Produktem;
 2. kliknięcie przycisku „Proceed to checkout”;
 3. założenie konta w serwisie store.nannyexpress.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza „Billing Details” następującymi, zgodnymi z prawdą danymi:

– imię,

– nazwisko,

– (opcjonalnie) nazwa spółki,

– (opcjonalnie) numer NIP,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– adres: ulica, numer budynku i numer mieszkania (jeżeli występuje),

– kod pocztowy,

– miasto,

– hasło do konta;

 1. Wybór sposobu płatności za Usługę/Produkt spośród następujących możliwości:

– Przelewy 24

 1. (opcjonalnie) uzupełnienie rubryki „Additional Information” poprzez wpisanie szczególnych, odbiegających od normy informacji dotyczących wysyłki Produktów, ich dostawy, czy odbioru. W polu tym należy wpisać pełne dane do wysyłki, jeżeli odbiegają one od tych, wskazanych przy zakładaniu konta w serwisie store.nannyexpress.pl;
 2. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok oświadczenia: „I’ve read and accept the terms & conditions *”;
 3. kliknięcie przycisku „Place order”.

3.2. Z momentem kliknięcia przycisku „Place order” zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem oraz Sprzedającym umowa sprzedaży Produktu lub umowa o świadczenie Usługi. Z momentem kliknięcia przycisku „Place order” po stronie Użytkownika powstaje obowiązek zapłaty za zamówione Produkty lub Usługi. Obowiązek świadczenia zamówionej Usługi po stronie Nanny Express powstaje z chwilą zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na rachunku Nanny Express.

3.3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomość na podany przez siebie w formularzu adres e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia.

3.4. Użytkownik od momentu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Place order” nie może wprowadzić żadnych korekt do zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Nanny Express za pośrednictwem wiadomości e-mail wyrazi na to zgodę. Każde następne zamówienie złożone w osobnej procedurze traktowane będzie jako nowe zamówienie i pociągać za sobą będzie obowiązek dokonania zapłaty.

3.5. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności oraz niniejszego Regulaminu, w szczególności z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i akceptuje ich postanowienia.

3.6. Wynagrodzenie za daną Usługę widoczne w sklepie internetowym jest podane w kwocie brutto (zawiera podatek VAT) i wyrażone w PLN. Wynagrodzenie podane na stronach Sklepu przy danej Usłudze jest wiążące w chwili złożenia zamówienia na daną Usługę przez Zamawiającego. Nanny Express wystawia fakturę VAT, dokumentującą świadczenie Usług, na życzenie Zamawiającego.

3.7. Do każdego zamawianego pakietu godzin doliczona zostanie jednorazowa opłata administracyjna w wysokości 4,90 zł brutto, płatna przy zakupie pakietu godzin. W przypadku reklamacji oraz odstąpienia od umowy kwota ta nie podlega zwrotowi.

3-8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Artykuł 4 POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW

4.1. W zależności od dostępności i popularności zamówionego Produktu czas realizacji zamówienia wynosi 2-10 dni roboczych. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, zamówiony towar może zostać dostarczony w sobotę. Istnieje możliwość obserwacji, co dzieje się z zamówioną przesyłką sprawdzając to na stronie firmy kurierskiej. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski.

4.2. Zamówiony Produkt jest wysyłany kurierem w oryginalnym opakowaniu i dodatkowo zostaje zabezpieczony. Zamawiający powinien rozpakować i sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera.

4.3. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, a następnie zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Nanny Express telefonicznie lub mailowo i przesłać kopię protokołu szkody (fax’em lub pocztą). W protokole szkody należy zamieścić poniższe dane:

– informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były-nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa),

– informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie),

– informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone).

4.4. Koszt przesyłki Produktu uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Przy wyborze sposobu płatności w formie przedpłaty koszt wysyłki wynosi 20 zł brutto i będzie on uwzględniony na fakturze lub dowodzie dostawy. Przy wyborze sposobu płatności w formie pobrania koszt wysyłki będzie wynosił 25 zł brutto. Odbiór osobisty nie jest możliwy.

 

Artykuł 5 POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z ŚWIADCZENIEM USŁUG

5.1. Usługa jest świadczona przez Nanny Express zgodnie z opisem zamawianej Usługi „Product description” zawartym na stronie internetowej Sklepu. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi równocześnie zgodę na realizację Usługi zgodnie z opisem.

5.2. Wykorzystanie Usługi jest możliwe w okresie ważności Usługi wskazanej na stronie internetowej Sklepu. Godziny nie wykorzystane w okresie ważności Usługi nie mogą być wykorzystane w terminie późniejszym ani nie podlegają refundacji. Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo na minimum 24 godziny przed czasem planowanego świadczenia Usługi do przesłania na adres e-mailowy babysitting@nannyexpress.pl zapytania zawierającego poniższe dane:

 • data i godzina (od – do), w których ma być realizowana Usługa;
 • adres/miejsce realizacji Usługi;
 • zakres obowiązków Opiekuna;
 • dane kontaktowe osoby wyznaczonej ze strony Zamawiającego do korzystania z pakietu;
 • wiek i ilość dzieci (nie więcej niż 4 osoby, możliwość świadczenia Usługi wobec większej ilości dzieci powinna być skonsultowana indywidualnie).

Nanny Express potwierdza przyjęcie zapytania w drodze wiadomości e-mail.

5.3. Jeżeli w trakcie realizacji Usługi zmienią się dane wskazane w przesłanym przez Zamawiającego zapytaniu, o którym mowa w pkt 5.2. powyżej, a Zamawiający nie poinformuje Nanny Express o zmianie, bądź dane te okażą się nieprawdziwe, Nanny Express nie odpowiada za wszelkie następstwa zaistniałego stanu faktycznego, Zamawiającemu natomiast nie przysługuje w takiej sytuacji możliwość kwestionowania jakości świadczonej przez Nanny Express Usługi.

5.4. Umowa jest zawarta na okres realizacji Usługi, który nie może być dłuższy niż okres ważności wykupionego pakietu godzin, wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w pkt 3.3.

5.5 Klient po dokonaniu zamówienia usługi Babysitting nie może bez pisemnej zgody Nanny Express, udzielonej pod rygorem nieważności, przekazać wykupionego pakietu godzin w całości lub w części do wykorzystania innej osobie.

 

5.6.

 1. Zamawiający zamawia świadczenie Usługi o określonej długości. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do skrócenia zamówionej Usługi. W przypadku, w którym Zamawiający zwolni Opiekuna ze świadczenia Usługi w czasie jej wykonywania, z zastrzeżeniem postanowień pp. b. poniżej, z pakietu zostanie zużyta liczba godzin odpowiadająca ilości godzin zamówionych, a nie faktycznie wykonanych.
 2. Klient nie może zwolnić Opiekuna ze świadczenia Usługi w czasie jej wykonywania z wyjątkiem sytuacji, gdy uprawnienie takie zostanie ustanowione w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Nanny Express.

5.7. Nanny Express świadczy Usługi oddelegowując do Zamawiającego każdorazowo wybranych przez siebie Opiekunów, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i możliwości sprawowania Usługi przez konkretnego Opiekuna.

5.8. Klient może zarezerwować konkretnego Opiekuna na ściśle określony z góry okres czasu, (tzn. z podaniem konkretnych dni i przedziałów godzin). Nanny Express potwierdzi mailowo dokonanie rezerwacji opiekuna dla Klienta. Rezerwacja jest skuteczna wyłącznie po jej po potwierdzeniu przez Nanny Express.

5.9. W razie choroby lub czasowej absencji Opiekuna, Nanny Express zapewnia Opiekuna zastępczego.

5.10. Nanny Express świadczy Usługi tylko w dni, które nie są świętami państwowymi (tzn. z wykluczeniem: Nowego Roku, Święta Trzech Króli, Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 Maja, Bożego Ciała, 15 Sierpnia, 1 i 11 Listopada, Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra i dodatkowo Wigilii).

5.11. Każdorazowo realizowana Usługa, której wykonanie ma nastąpić na terenie Warszawy nie może być krótsza niż 3 godziny zegarowe. W przypadku, gdy Usługa ma być wykonana poza Warszawą nie może ona każdorazowo być krótsza niż 4 godziny zegarowe.

5.12. Nanny Express rozlicza wykorzystane godziny w zaokrągleniu do 30 minut.

5.13. Zamawiający po zakończeniu realizacji zamówionej Usługi podpisze dokument „Potwierdzenie wykonania usługi Babysitting” stanowiący potwierdzenie wykonania Usługi w części lub w całości, który następnie zostanie dostarczony przez Opiekuna do biura Nanny Express.

5.14. Oryginały podpisanych przez Klienta „Potwierdzeń wykonania usługi Babysitting” są przechowywane w biurze Nanny Express przez okres trzech miesięcy.

5.15. Jeżeli w trakcie realizacji Usługi podane przez Zamawiającego dane ulegną zmianie lub okażą się nieprawdziwe, Nanny Express nie odpowiada za wszelkie następstwa zaistniałego stanu faktycznego, natomiast Zamawiającemu nie przysługuje w takiej sytuacji możliwość kwestionowania jakości świadczonej Usługi.

5.16. W przypadku niemożności skontaktowania się z Zamawiającym lub wyznaczoną przez niego osobą w sytuacjach nagłych, zaistniałych przed rozpoczęciem, w trakcie trwania, lub po zakończeniu realizacji Usługi, Nanny Express nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu z Zamawiającym, a także za wszelkie konsekwencje w zakresie jakości realizowanej Usługi wynikające z braku takiego kontaktu, z wyłączeniem względów bezpieczeństwa.

5.17. W związku z zamówioną Usługą, Nanny Express poinformuje Zamawiającego o wyczerpaniu się zakupionego pakietu godzin, bądź o upływie terminu ważności zakupionego pakietu godzin. Jeżeli pomimo otrzymania informacji, Zamawiający będzie chciał, żeby Opiekun realizował Usługę, Zamawiający zobowiązany będzie uiścić opłatę za wykorzystane godziny zgodnie z cennikiem, na podstawie wystawionej przez Nanny Express faktury pro forma, lub wykupić kolejny pakiet, którego część pokryje zużyte godziny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.18. W przypadku, gdy bezpośrednio po zakończeniu realizacji Usługi przez Opiekuna, Zamawiający będzie chciał, żeby Opiekun kontynuował Usługę, bądź nie umożliwi Opiekunowi opuszczenia stanowiska, bądź kontakt z Zamawiającym lub osobą przez niego wyznaczoną będzie niemożliwy, Zamawiający zobowiązany będzie uiścić opłatę za wykorzystane po zakończeniu realizacji zamówionej Usługi dodatkowe godziny zgodnie z cennikiem, na podstawie wystawionej przez Nanny Express faktury pro forma, lub wykupić kolejny pakiet, którego część pokryje zużyte godziny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.19. W przypadku zamówienia Usługi w dniu, w którym miała być świadczona lub dnia poprzedniego po godzinie 17:00, w piątek po godzinie 17:00, w sobotę, w niedzielę lub w święto państwowe, Usługa może być realizowana wyłącznie za zgodą Nanny Express. Z wykupionego pakietu godzin zostaną odjęte dodatkowo (niezależnie od ilości zamówionych godzin) 2 godziny świadczenia Usługi.

5.20. W przypadku odwołania przez Zamawiającego zamówionej Usługi w dniu, w którym miała być świadczona lub dnia poprzedniego po godzinie 17:00, bądź w przypadku odwołania opieki w piątek po godzinie 17:00, w sobotę, w niedzielę lub w święto państwowe, Zamawiającemu przepadają 2 zamówione godziny świadczenia Usługi.

5.21 W przypadku odwołania przez Klienta zamówionych usług, połączonych z rezerwacją konkretnego opiekuna, o której mowa w artykule 5.8, na okres co najmniej 3 dni (bez względu na łączną liczbę zarezerwowanych godzin), bez odpowiedniego wyprzedzenia tj. w dniu w którym świadczenie usług miało być rozpoczęte, dnia poprzedniego po godzinie 17:00 lub po rozpoczęciu świadczenia usług w ramach rezerwacji, Klient traci dodatkowo (niezależnie od ilości zamówionych godzin) 2 godziny świadczenia usług, wykupione w ramach pakietu lub z pakietu oferty specjalnej, za każdy odwołany dzień

5.22. W przypadku zamówienia realizacji Usługi w święta państwowe wymienione w pkt. 5.5, realizacja Usługi jest możliwa za zgodą Nanny Express, natomiast każda godzina realizacji tak zamówionej Usługi jest traktowana jako wykorzystanie 2 godzin z wykupionego pakietu.

5.23. Powrót Opiekuna między 22:00 a 07:00 rano wiąże się z koniecznością zapewnienia transportu dla Opiekuna (np. zamówienia i opłacenia taksówki, ewentualnie osobistego odwiezienia).

 

Artykuł 6. ZAKAZ WSPÓŁPRACY BEZPOŚREDNIEJ

Zamawiający zobowiązuje się nie nawiązywać stosunku pracy, ani jakiegokolwiek innego stosunku umownego z Opiekunem zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, który świadczył na jego rzecz usługi Babysitting na mocy niniejszej Regulaminu w ciągu 12 miesięcy od dnia jej rozwiązania/wygaśnięcia/zakończenia/odstąpienia. W przypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z powyższego zobowiązania, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Nanny Express kary umownej w wysokości 10.000,00 zł. Nanny Express jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

Artykuł 7 JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Wszystkie sprzedawane w Sklepie internetowym Produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta.

 

Artykuł 8 REKLAMACJE

8.1. W przypadku, w którym zamówiona przez Konsumenta Usługa lub Produkt, są niezgodne z niniejszym Regulaminem, Konsument ma prawo zgłoszenia reklamacji, na zasadach opisanych poniżej.

8.2. Reklamację składa się elektronicznie na adres e-mail: info@nannyexpress.pl.

8.3. Reklamacja podlega rozpatrzeniu przez Nanny Express w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku zaakceptowania przez Nanny Express reklamacji, Nanny Express dokonuje:

– w przypadku reklamacji Usług – stosunkowego obniżenia wynagrodzenia za wykupiony pakiet godzin, o rzeczywistą wartości wykonanej do czasu rozpatrzenia reklamacji Usługi i zwrotu Konsumentowi wpłaconej przez niego nadwyżki; wskazana w pkt. 3.7. jednorazowa opłata administracyjna wnoszona przy zakupie pakietu godzin nie podlega zwrotowi;

– w przypadku reklamacji Produktów – wymiany zamówionego Produktu na zgodny z niniejszym Regulaminem.

8.4. W przypadku, w którym reklamacja Konsumenta nie zostanie przez Nanny Express rozpatrzona pozytywnie, Nanny Express informuje o tym Konsumenta.

8.5. Powyższe uprawnienia nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

Artykuł 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Konsument, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 9.3. poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

9.2. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie Nanny Express oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na piśmie lub poprzez wypełnienie formularza drogą elektroniczną. Nanny Express zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nanny Express, z zastrzeżeniem pkt 9.3 poniżej. Z chwilą otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Nanny Express zaprzestaje świadczenia Usługi.

9.3.

 1. W przypadku, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest złożone po przystąpieniu przez Konsumenta do korzystania z Usługi świadczonej przez Nanny Express, Nanny Express jest uprawniona do potrącenia wynagrodzenia za Usługę świadczoną do dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy z należności, które jest zobowiązana zwrócić Konsumentowi zgodnie z pkt 9.2. powyżej.
 2. W przypadku, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest złożone po dostarczeniu Produktu Konsument zobowiązany jest dokonać zwrotu produktu w oryginalnym opakowaniu na własny koszt. Skuteczne odstąpienie nie jest możliwe, jeżeli Produkt nosi wyraźne ślady używania lub opakowanie zostało zniszczone.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nanny Express, Nanny Express nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Nanny Express potrąci z należności, które jest zobowiązana zwrócić Konsumentowi zgodnie z pkt 9.2. powyżej, opłatę manipulacyjną w wysokości 1,9% całej zwracanej kwoty. Opłata manipulacyjna zawiera w sobie przede wszystkim koszt transakcji, koszt opakowania produktu, koszt zwrotu transakcji oraz opłaty naliczone z tego tytułu przez banki.

9.4. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się pod następującym adresem: Formularz odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy zostanie przesłany Konsumentowi w wiadomości e-mail, o której mowa w artykule  3.3.

9.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 8. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

Artykuł 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Dane osobowe przekazane Nanny Express przez Zamawiającego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Nanny Express.

10.2. Nanny Express informuje, że dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia zamówienia oraz jego realizacji.

10.3. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, przekazanych Nanny Express, oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie i realizacji Usługi przez Nanny Express.
Artykuł 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

11.2. Wymagania techniczne niezbędne do pracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Nanny Express są następujące: Zamawiający powinien posiadać komputer, bądź inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania z systemu obsługującego Sklep internetowy na komputerze lub innym urządzeniu Zamawiającego mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies.

11.3. Jeżeli Zamawiającym nie jest Konsument, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy o świadczenie usług między stronami jest sąd właściwy dla siedziby Nanny Express.

11.4. Nanny Express zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

11.5. Niniejszy regulamin jest dostępny w formie pisemnej w siedzibie Nanny Express oraz w formie elektronicznej na stronie www.store.nannyexpress.pl/terms-and-condition/

 

 

 

 

 

TERMS AND CONDITIONS OF THE NANNY EXPRESS ONLINE SHOP

Article 1 DEFINITIONS

Shop – online shop conducted through the website store.nannyexpress.pl, owned by Nanny Express sp. z o.o. with registered office in Warsaw (00 – 710), Al. Witosa 31/105, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Divison of National Court Register, KRS no: 0000347629, NIP: 5213553139, contact details: Al. Witosa 31/105, 00 – 710 Warsaw; telephone number: +48 22 858 33 28, e-mail: info@nannyexpress.pl;

Nanny Express – Nanny Express sp. z o.o. with the registered office in Warsaw (00 – 710), Al. Witosa 31/105, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Divison of National Court Register, KRS no: 0000347629, NIP: 5213553139;

Coordinator – Nanny Express sp. z o.o. with registered office in Warsaw (00 – 710), Al. Witosa 31/105, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Division of National Court Register, KRS no: 0000347629, NIP: 5213553139;

Service – custody services and safety of children supplied by Nanny Express to the benefit of the Client (hereinafter: Babysitting) available in the offer of the shop: store.nannyexpress.pl, offered in the form of hours packages which may be used to execute the Service;

Product – packages, boxes and sets of accessories, educational aids or school equipment available in the offer of the Shop;

Client – natural person, legal person or unincorporated entity (legal entity without legal personality) who orders Services in the Shop in accordance with hereby the Terms and Conditions;

Consumer – the Client, who is a natural person and ordered Service or Product which is not directly related to his economic or professional activity;

Babysitter – person providing the Service of Nanny Express.

Article 2 GENERAL PROVISIONS

2.1. Support service of the Shop is provided by the Coordinator.

2.2. The Shop is an online shop which enables sales of Services – hours packages which may be used to execute service of Babysitting, as well as Products – packages, boxes and sets of accessories, educational aids or school equipment through the Internet.

2.3. Description of Services and Products, as well as prices for particular Services or Products along with descriptions are posted on the website of the Shop for information purposes only and do not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.

2.4. Nanny Express communicates with Client by phone or via email. Client may contact Nanny Express by phone +48 22 858 33 28 or via email info@nannyexpress.pl. The address mentioned in the Article 1 is proper for complaint proceedings.

2.5. Nanny Express reserves the right to change the assortment of Services and Products presented in the online Shop, the descriptions of Services and Products, the prices of particular Services or Products, as well as to conduct, modify and withdraw special offers conducted by the online Shop.

2.6. Nanny Express states that within the performance of services characterized in the Terms and Conditions, it is forbidden for Client to provide illegal content. While accepting the Terms and Conditions, Client declares that would not violate the abovementioned ban.

Article 3 PROVISIONS CONCERNING ORDERS

3.1. An order is placed in the following cases:

– for Registered users (i.e. those who possess an account on website store.nannyexpress.pl, with access obtained through indication of username or email address and password) an order is accepted through:

 1. logging into account on store.nannyexpress.pl through indication of username or email address and password;
 2. adding Service/Product to the cart through clicking the „Add to cart” button positioned under picked Service/Product;
 3. clicking the „Proceed to checkout” button;
 4. selecting a form of payment for Service/Product out of following options:

– Przelewy 24

 1. (optional) – filling the rubric „Additional Information” through entering particular, diverging from norm information concerning shipment, delivery or collection of Products. One should provide delivery address, when differ from stated during creation of an account on store.nannyexpress.pl;
 2. confirmation of an acceptance of the Terms and Conditions through ticking a box corresponding to statement: „I’ve read and accept the terms & conditions”;
 3. clicking the „Place order” button;

– for Unregistered users (i.e. those who don’t possess an account on website store.nannyexpress.pl) an order is accepted through:

 1. adding Service/Product to the cart through clicking the button „Add to cart” positioned under picked Service/Product;
 2. clicking the „Proceed to checkout” button;
 3. creating an account on store.nannyexpress.pl through proper filling of the form „Billing Details” with the following, authentic data:

– name,

– surname,

– (optional) trade name of the company,

– (optional) Tax Identification Number (NIP),

– email address,

– telephone number,

– address: street, house number,

– postcode,

– city,

– password to the account;

 1. selecting a form of payment for Service/Product out of following options:

– Przelewy 24

 1. (optional) – filling the rubric „Additional Information” through entering particular, diverging from norm information concerning shipment, delivery or collection of Products. One should provide delivery address, when diverge from stated during creation of an account on store.nannyexpress.pl;
 2. confirmation of an acceptance of the Terms and Conditions through ticking a box corresponding to statement: „I’ve read and accept the terms & conditions”;
 3. clicking the „Place order” button.

3.2. At the moment of clicking the „Place order” button, the contract of sale of Product or contract for Service is concluded between User and Vendor. At the moment of clicking „Place order” button by User he is obliged to make a payment for ordered Products or Services. Obligation of Nanny Express to perform the ordered Service commences after the payment is booked in Nanny Express bank account.

3.3. After the order is placed Client receive an email massage (to the email address stated in form) containing confirmation of order.

3.4. After the order is placed (through clicking the „Place order” button) User isn’t entitled to amend the order, except to situation when Nanny Express grant the consent via email. Each and every order placed in separate procedure would be treated as new one and would implicate an obligation for payment.

3.5. When placing the order Client declares, that he is familiarized with Privacy Policy and the Terms and Conditions, in particular with the provisions concerning processing of personal data, as well as right of withdrawal from the contract according to Consumer Rights Act of May 30, 2014, and accept provisions therein.

3.6. Remuneration for the Service indicated in online Shop is presented in gross amount (with VAT) and expressed in PLN. Remuneration for the Service indicated in online Shop is binding since Client place an order for particular Service. At Client’s request Nanny Express issue VAT invoice, which documents supplying of Service.

3.7. Purchase of each hours package is encumbered with one-off administrative fee of PLN 4,90 (gross value), payable along with purchase of hours packages. In case of complaint proceeding or withdrawal from the contract this amount is not a subject to payback.

3-8. The operator of payments made by cards is: PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, included in  Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego conducted by Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, no KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Article 4 PROVISIONS CONCERNING THE DELIVERY OF PRODUCTS

4.1. Depending on availability and popularity of ordered Product completion date is 2-10 business days. For additional fee, at Client’s special request, an order may be delivered on Saturday. It is possible to monitor the status of shipment through the website of courier company. Execution of the order applies to the Polish territory.

4.2. Ordered product is sent through courier company in original packaging and is additionally secured. Client shall unpack and check shipment in the presence of the courier.

4.3. In case of any irregularity like mechanical damage or discrepancy of the content of shipment with the placed order, Client shall request the courier to prepare a shipping damage report and afterward inform Nanny Express by phone or via email and sent copy of the report (by fax or via mail). Shipping damage report should comprise of following data:

– information concerns warning signs on the package (whether there were stickers like „Fragile!”, „up/down”, adhesive or corporate tape),

– information concerns protection of package from inside and outside (carton, filling),

– information concerns damage (which elements and how).

4.4. Cost of the delivery of Product depends on chosen method of payment. In case of an advance payment the cost of delivery is PLN 20 (gross value) and it would be included on VAT invoice or in delivery receipt. In case of cash on delivery the cost of delivery is PLN 25 (gross value). Personal collection is unavailable.

Article 5 PROVISIONS CONCERNING THE SERVICES

5.1. Nanny Express provides Babysitting according to the description of Service called „Product description”, which is comprised on the website of the Shop. The acceptance of the Terms and Conditions constitutes a consent of the Client to provide Services accordingly to this description.

5.2. The Babysitting can be used only during the service validity period indicated on the website of the Shop. Hours unused in this period of time cannot be used at a later date and does not constitute reimbursements. The Client shall place an order each time he/she intends to order Nanny Express services, at least 24 hours before the planned Babysitting. The order shall be placed via email sent to following address: babysitting@nannyexpress.pl, including the following data:

 • date and period (from XX to XX) of the Babysitting;
 • address/place of performance
 • scope of the Babysitter duties;
 • age and number of the children (the limit is 4 children; the Babysitting intended for more than 4 children shall be agreed separately between the Parties);

Nanny Express shall confirm the reception of an e-mail including the abovementioned data.

5.3. In the event data provided by the Client as set forth in p. 5.2. changes and the Client does not notify Nanny Express about this change, or if data provided by the Client occurs to be false, Nanny Express shall not be held liable for any consequences resulting from such a change or false statement. Moreover, the Client shall not be entitled to question the quality of Babysitting provided by Nanny Express.

5.4. The Agreement is concluded for the duration period of the Service, which shall not be longer than the validity period of the purchased package of hours, indicated in the confirmation of order set forth in p. 3.3.

5.5. After ordering the Babysitting the Client shall not transfer the package of hours in a whole on in a part to the third person unless Nanny Express assents in writing, under the pain of nullity.

5.6.

 1. The Client orders the Babysitting for the definite period of time. The Client shall not terminate the ordered Service. In case, the Client releases the Babysitter from duties before the end of the period of Babysitting service, subject to pp. b. below, the package of hours shall be reduced by the number of ordered, not actually used hours.
 2. The Client shall not release the Babysitter from duties before the end of the period of Babysitting service, except the situation that a permission to release the Babysitter from duties has been granted as a result of individual arrangements between the Client and Nanny Express.

5.7. Nanny Express shall provide Babysitting through various Babysitters, depending on actual needs of the Client and capacity of each Babysitter to provide required Services.

5.8. The Client may reserve a specific Babysitter for a defined period of time (meaning i.e.: daily and hourly scheduled). Nanny Express shall confirm the reservation of a specific Babysitter for the Client via e-mail message. The reservation shall only be effective if confirmed by Nanny Express.

5.9. In the event of the inability of the Babysitter to provide service due to illness or otherwise, Nanny Express shall provide a replacement Babysitter.

5.10. Nanny Express provides Babysitting excluding public holidays (meaning i.e.: the New Year, the Epiphany, Easter, 1st and 3rd of May, Corpus Christi, 15th of August, 1st and 11th of November, Christmas, Christmas’ Eve and New Year’s Eve).

5.11. Babysitting in Warsaw area shall not be ordered for a period shorter than 3 full hours. If the Babysitting is ordered to be performed outside Warsaw, the period of service shall not be shorter than 4 hours.

5.12. Nanny Express settles the provided service hours, rounding up to 30 minutes.

5.13. After the particular period of service is concluded, the Client shall sign the „Acknowledgement of Babysitting services” in order to confirm it, afterwards the Babysitter shall provide the signed document to Nanny Express.

5.14. The original copies of the signed „Acknowledgments of Babysitting services” shall be kept by Nanny Express for the period of three months.

5.15. Nanny Express shall not be liable for the lack of contact with the Client in case of emergency, occurring before, during or after the Babysitting has been provided as well as for any consequences arising from said lack of contact with the Client, excluding safety measures.

5.16. In case the Client has booked a package of service hours and ordered the Babysitting for the amount of hours exceeding the prepaid amount or in case the validity period of a package of hours has expired, Nanny Express shall notify the Client about said facts. In the event the Client confirms the ordered Babysitting, he/she shall be obliged either to pay for additional hours basing on proforma invoice issued by Nanny Express (in accordance with the regular price list) or to purchase another package of hours, which will satisfy used hours (in accordance with the Terms and Conditions).

5.17. In case the Client wants the Babysitter to continue the Service after the expiration of ordered hours or does not dismiss the Babysitter from duties or in case of the lack of contact with the Client or other persons acting on behalf of the Client, the Client shall be obliged either to pay additional fee for hours used after the initially provided services expired, basing on proforma invoice issued by Nanny Express, or to purchase another package of hours (in accordance with the Terms and Conditions).

5.18. In the event of ordering services without the proper advance, i.e. on the day of performance or the preceding day after 5p.m. as well as on Fridays after 5 p.m., on Saturdays, Sundays or on a public holiday, the Service shall not be provided unless Nany Express assents. The Client shall additionally consume 2 hours from prepaid package (irrespective of the amount of ordered hours).

5.19. In the event of a cancellation of the ordered Babysitting on the day of performance or the preceding day after 5 p.m. as well as on Fridays after 5 p.m., on Saturdays, Sundays or on a public holiday, the Client shall additionally consume 2 hours from prepaid package.

5.20. In the event of a cancellation of a service connected with the reservation of a specific Babysitter, as set forth in article 5.8. ordered for a period longer than 3 days (irrespective of the total amount of ordered hours) without a prior notice i.e. on the first day of performance of the service or the preceding day after 5 p.m. as well as during the period of time for which a service and a specific Babysitter were reserved, the Client shall additionally consume 2 hours from prepaid package or the special prepaid package (irrespective of the amount of ordered hours) for each cancelled day.

5.21. Babysitting shall not be provided on public holidays as set forth p. 5.5. unless the Nanny Express assents in writing, as a result of individual arrangements between the Client and Nanny Express. One hour of the Babysitting performer on public holidays as set forth in p. 5.5. shall cost the Client two hours from the package of hours.

5.22. In the event of the Babysitting service ending between 10 p.m. and 7 a.m., the Client shall arrange a transport for the Babysitter (i.e. order and pay for a taxi etc.), alternatively the Client can drive the Babysitter home him/herself.

Article 6 THE PROHIBITION ON DIRECT COOPERATION

The Client shall not enter into an employment Agreement or any other contractual Agreement with the Babysitter (in form of writing or oral Agreement), that performed services based on the Terms and Conditions during 12 months after its termination regardless of the cause. In the event of a non-fulfilment of the above obligations by the Client, he/she shall pay Nanny Express a penalty of PLN 10.000,00 (Ten thousand PLN). Nanny Express also reserves the right to pursue damage in the amount exceeding the penalty.

Article 7 PROVISIONS ON QUALITY OF PRODUCTS

All Products offered in the internet store are genuine, new and full-value products. All Products are covered by the warranty granted by the producer.

 

Article 8 COMPLAINTS

8.1. In the event the Product or Service ordered by the Consumer occurred to be inconsistent with the provisions of the Terms and Conditions, the Consumer shall have the right to submit a complaint, as set out below.

8.2. A complaint shall be submitted via e-mail: info@nannyexpress.pl.

8.3. Nanny Express shall handle the complaint within 14 days from its reception. In the event the complaint is considered in favour of the Customer, Nanny Express shall:

– in case of Services – reduce the remuneration for the package of hours relatively to the part of hours that had been used until the complaint was considered in favour of the Customer and reimburse the remaining amount of money to the Customer; one-off administrative fee indicated in p. 3.7. shall not be reimbursed;

– in case of Products – replace the ordered Product for one consistent with the provisions of the Terms and Conditions.

8.4. Nanny Express shall inform the Customer in the event the complaint is not considered in favour of the Customer.

8.5. Provisions as set forth in Article 8 do not exclude the right to claim damage in accordance with general rules.

Article 9 RIGHT OF WITHDRAWAL FROM AN AGREEMENT

9.1. A Consumer may terminate that Agreement within a period of 14 days without giving any reasons and without incurring any costs other than those provided for in p. 9.3. below, in accordance with provisions of Article 27 of Act of 30 May 2014 on Consumer Rights (Dz.U. 2014 poz. 827). The period for withdrawal from the Agreement shall begin from the date of the conclusion of the Agreement.

9.2. A Consumer may withdraw from the Agreement by submitting a statement of withdrawal from the Agreement to Nanny Express. The statement of withdrawal may be submitted in writing or in a separate form via e-mail. Nanny Express shall reimburse all payments, including the cost of a return shipment of Product (the cheapest method available), to the Customer within 14 days from the reception of the statement of withdrawal. The provisions of p. 9.3. below shall apply.

9.3.

 1. In the event the statement of withdrawal is submitted after the performance of the Service has begun, the remuneration as set forth in p. 9.2. shall be reduced by the costs of the Service that has been provided until the date of the reception of the statement of withdrawal.
 2. In the event the statement of withdrawal is submitted after the delivery of the Product has been carried out, the Consumer shall return the Product in original packaging at his own expense. The withdrawal from the Agreement is not effective when the returned Product has obvious signs of use or the original packaging has been damaged.
 3. In the event the Consumer chooses the method of the delivery of Product other than the cheapest one, the additional costs incurred by the Consumer shall not be reimbursed.
 4. In the event the Consumer withdraws from the Agreement, Nanny Express shall be entitled to set off the administration fee in the amount of 1,9% of the remuneration being reimbursed to the Consumer in accordance with p. 9.2. The administration fee contains transaction fees, cost of packaging, costs of the withdrawal and bank charges.

9.4. The form of withdrawal from the Agreement is placed at the following address: Form of withdrawal from the Agreement. The form shall also be sent to the Consumer in the e-mail confirmation as set forth in p. 3.3.

9.5. The Consumer shall be held liable for any diminished value of the Product where this diminished value results from using the Product in a manner going beyond what is necessary to establish the nature, characteristics, and functioning of the Product.

9.6. The consumer shall have no right of withdrawal from an off-premises or distance contract in the case of contracts:

 1. for services, where the entrepreneur has fully provided the service with the consumer’s prior express consent, where the consumer has been informed before the performance has begun that they will lose their right of withdrawal once the service has been provided by the entrepreneur;
 2. in which the price or remuneration is dependent on fluctuations in the financial market which cannot be controlled by the entrepreneur and which may occur before the end of the period for withdrawal from the contract;
 3. whose object are non-prefabricated goods, made to the consumer’s specifications or made for the purpose of meeting the consumer’s individual needs;
 4. whose object are goods which are liable to deteriorate or expire rapidly;
 5. whose object are goods in sealed packaging which cannot be returned after the package has been opened due to health protection or for hygiene reasons, if the package has been opened after delivery;
 6. whose object are goods which are, after delivery, due to their nature, inseparably mixed with other items;
 7. in which the consumer has specifically requested a visit from the entrepreneur for the purpose of carrying out urgent repairs or maintenance; if the entrepreneur provides services in addition to those specifically requested by the consumer or supplies goods other than replacement parts necessary for carrying out the repairs or maintenance, the customer’s right of withdrawal shall apply to those additional services or goods;
 8. concluded at a public auction.

Article 10 PROVISIONS ON PERSONAL DATA PROTECTION

10.1. All personal data disclosed to Nanny Express by the Client shall be protected in accordance with the provisions of the Act of August 29th 1997 on the personal data protection.

10.2. Nanny Express hereby informs that all personal data of the Client shall be processed for the order’s placing and completing purposes only.

10.3. The Client shall have the right to access, inspect and amend his/her personal data disclosed to Nanny Express. Providing the personal data to Nanny Express is not obligatory, but it is necessary for the proper performance of the Services.

Article 11 FINAL PROVISIONS

11.1. For any matter not covered by the Terms and Conditions, the provisions of polish law, in particular the provisions of Civil Code and Act of 30 May 2014 on Consumer Rights shall apply.

11.2. The technical requirements to work with the IT System, used by Nanny Express are as follows: the Client shall use a computer or other device with Internet access and with Web browser preinstalled. When using the IT System “cookie” files may be placed on the computer or other device of the Client.

11.3. In the event the Client is not the Consumer, the court competent to the resolution of disputes arising from this Agreement shall be the competent court for the registered seat of Nanny Express.

11.4. Nanny Express reserves the exclusive right to make changes in the Terms and Conditions.

11.5. The Terms and Conditions is available in writing in the registered office of Nanny Express and in electronic form on www.store.nannyexpress.pl/terms-and-condition/.